Monday, March 25, 2013

自家煲仔飯


買了新鍋, 全賴新認識的朋友仔提醒, 今天做了排骨煲仔飯! 

的確比電飯煲煲的飯好味!

我第一次未掌握到時間, 要時常去"睇火", 又估估下要用幾多時間煲, 之後應該會熟稔點.

嗯, 電飯煲可以休息下了.

4 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...