Saturday, October 22, 2011

昨天收到友人來電. 說了幾句後, 談了點近況, 他說"呀, 我昨晚夢到你呀!"

"哈, 係呀? 夢到我做緊咩?"

"erh....我夢到你死左呀! 好傷心呀我醒個陣, 所以今日一定要打電話俾你!"

"吓, 哦, 無死無死, 未死呀, 我仲係到."

他說在他夢中我們住樓上樓下, 平常經常一起吃飯, 突然間有一天我就離世了, 還好像有點曲折的死去, 他要去追查我的死因!

我說"哈哈, 我覺得好sweet呀."

他說"你就覺得sweet, 我不知幾傷心呀!!!"

嗯, 聽到時不無感動.

不過接著的對話是相互數說對方不看自己的fb!

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...